VAD

Vad är I Ur och Skur?


Grundidén till denna pedagogik, är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.


 

Friluftsfrämjandets barn- och friluftsverksamhet utgör grunden för

I Ur och Skur-pedagogiken.

Kunskaperna ges genom fri lek, planerade aktiviteter och skapande verksamhet som huvudsakligen bedrivs utomhus med ett undersökande arbetssätt och olika uttrycksmedel, i eller med hjälp av naturen i skogen, på ängen eller vid sjön året om.

Genom ett gott samarbete med vårdnadshavare uppnås en god kvalité på förskolans verksamhet, med vår friluftsinriktning.


GIVETVIS ANPASSAR VI UTEPASSEN EFTER VÄDER OCH VIND.


"Var glad över varje smutsig fläck på dina barn. Varje fläck är ett bevis på att du har hälsosamma ungar."


FÖRSKOLANS LÄROPLAN

Vår målsättning följer förskolans läroplan, Lpfö 2018.

Friluftsliv, natur och miljö integreras i samtliga ämnen för att nå förskolans strävansmål.MÅL FÖR I UR OCH SKUR MED LÄROPLANEN SOM GRUND

Verksamheten ska sträva efter att varje barn:


•Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla

•Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil

•Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten

•Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen

•Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen

•Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv